Day

November 12, 2019

ประกาศผล โครงการสอบวัดความรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 9

Posted on12 Nov 2019
ประกาศ รายชื่อผู้เข้ารับรางวัล โครงการสอบวัดความรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 9 รับรางวัลในวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมการบริหารจัดการน้ำ 1205 อาคาร 1 ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต...
Read More
Skip to toolbar