TE – Infographic

PSU

ใครเหมาะกับสาขาอะไร
ใครเหมาะกับสาขาอะไร
ทำไมต้องเรียนที่ม.อ.ภูเก็ต
ทำไมต้องเรียน ม.อ.ภูเก็ต

สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม ( ETM )

04_ทำไมต้องETMม.อ.ภูเก็ต
ทำไมต้องเรียน ETM
04_ETMมีเรียนอะไรบ้าง
ETM มีอะไรให้เรียนบ้าง
04_เรียนETMจบไปทำงานอะไร
ETM จบไปทำงานอะไรได้

สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม ( GEO )

05_ทำไมต้องGEOม.อ.ภูเก็ต
ทำไมต้องเรียน GEO
05_Geoมีเรียนอะไรบ้าง
GEO มีอะไรให้เรียนบ้าง
05_เรียนGeoจบไปทำงานอะไร
GEO จบไปทำงานอะไรได้