TE-NEWSLETTER

TE-NEWSLETTER VOL.321

Posted on04 Jun 2018
“กิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้แก่ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร” โครงการพัฒนาภูเก็ตสู่การเป็นนครแห่งการท่องเที่ยวด้านอาหารเชิงสร้างสรรค์ (Phuket City of Gastronomy) ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดขึ้น ภายในกิจกรรมมีการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจด้านการสุขาภิบาลอาหาร ให้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหาร และผู้ที่สนใจ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการสุขาภิบาลอาหาร และโภชนาการ  และประเมินผลหลังการฝึกอบรม โดยผู้ที่ผ่านการประเมินจะได้รับประกาศนียบัตร ใบอนุญาตให้เปิดกิจการด้านร้านอาหารทั่วประเทศ อายุ 3 ปี จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต เพื่อรองรับกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหารฉบับใหม่ ที่ออกโดยกระทรวงสาธารณสุข...
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.320

Posted on26 Mar 2018
ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต คณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่บริเวณหาดไตรตรังเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาน้ำเสียที่ไหลลงหน้าหาดไตรตรัง           เมื่อวันที่ 27 ก.พ 2561 เวลา 17.30 น. นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนายณฐวรรณ จำลองกาศ   ผ.อ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ จังหวัดภูเก็ต, ดร.พรศรี สุทธนารักษ์ ผ.อ.สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15, นางบุษยา ใจเปี่ยม...
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.319

Posted on25 Jan 2018
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมร่วมกันต้อนรับนักศึกษาจาก Department of Environmental Engineering, Can Tho University, ประเทศเวียดนาม เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 รศ.ดร พันธ์ ทองชุมนุม คณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และผู้บริหารของคณะฯ ร่วมกันต้อนรับนักศึกษาจาก Department of Environmental Engineering,...
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.318

Posted on25 Jan 2018
    นักศึกษาคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมได้รับทุนสนับสนุนเข้าร่วมโครงการ Research Exchange Program/Laboratory Internship Program AY2018-2019               นางสาวเปี่ยมสุข จันทรวิทุร รหัสนักศึกษา 5910222003สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) และ นางสาวจันทร์ทิพย์ เที่ยงธรรม รหัสนักศึกษา5930221003 สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม (ภาคปกติ) นักศึกษาคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ระดับวิทยาศาตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้รับทุนสนับสนุนเข้าร่วมโครงการ Research Exchange Program/Laboratory Internship Program AY2018-2019...
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.317

Posted on28 Sep 2017
โครงการเสริมสร้างศักยภาพวิชาชีพเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 เมื่อวันที่ 14-15 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต โดยสาขาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพวิชาชีพเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ให้กับนักศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก คุณกัญพัชร์ คุ้มญาติ หัวหน้าวิทยากรฝ่ายบริการเทคนิค สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ เป็นวิทยากร พร้อมทั้งทดสอบความเข้าใจข้อกำหนด ISO 14001:2015...
Read More
1 2 3 41