TE-NEWSLETTER

TE-NEWSLETTER VOL.321

Posted on04 Jun 2018
“กิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้แก่ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร” โครงการพัฒนาภูเก็ตสู่การเป็นนครแห่งการท่องเที่ยวด้านอาหารเชิงสร้างสรรค์ (Phuket City of Gastronomy) ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดขึ้น ภายในกิจกรรมมีการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจด้านการสุขาภิบาลอาหาร ให้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหาร และผู้ที่สนใจ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการสุขาภิบาลอาหาร และโภชนาการ  และประเมินผลหลังการฝึกอบรม โดยผู้ที่ผ่านการประเมินจะได้รับประกาศนียบัตร ใบอนุญาตให้เปิดกิจการด้านร้านอาหารทั่วประเทศ อายุ 3 ปี จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต เพื่อรองรับกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหารฉบับใหม่ ที่ออกโดยกระทรวงสาธารณสุข...
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.320

Posted on26 Mar 2018
ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต คณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่บริเวณหาดไตรตรังเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาน้ำเสียที่ไหลลงหน้าหาดไตรตรัง           เมื่อวันที่ 27 ก.พ 2561 เวลา 17.30 น. นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนายณฐวรรณ จำลองกาศ   ผ.อ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ จังหวัดภูเก็ต, ดร.พรศรี สุทธนารักษ์ ผ.อ.สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15, นางบุษยา ใจเปี่ยม...
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.319

Posted on25 Jan 2018
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมร่วมกันต้อนรับนักศึกษาจาก Department of Environmental Engineering, Can Tho University, ประเทศเวียดนาม เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 รศ.ดร พันธ์ ทองชุมนุม คณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และผู้บริหารของคณะฯ ร่วมกันต้อนรับนักศึกษาจาก Department of Environmental Engineering,...
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.318

Posted on25 Jan 2018
    นักศึกษาคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมได้รับทุนสนับสนุนเข้าร่วมโครงการ Research Exchange Program/Laboratory Internship Program AY2018-2019               นางสาวเปี่ยมสุข จันทรวิทุร รหัสนักศึกษา 5910222003สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) และ นางสาวจันทร์ทิพย์ เที่ยงธรรม รหัสนักศึกษา5930221003 สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม (ภาคปกติ) นักศึกษาคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ระดับวิทยาศาตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้รับทุนสนับสนุนเข้าร่วมโครงการ Research Exchange Program/Laboratory Internship Program AY2018-2019...
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.317

Posted on28 Sep 2017
โครงการเสริมสร้างศักยภาพวิชาชีพเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 เมื่อวันที่ 14-15 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต โดยสาขาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพวิชาชีพเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ให้กับนักศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก คุณกัญพัชร์ คุ้มญาติ หัวหน้าวิทยากรฝ่ายบริการเทคนิค สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ เป็นวิทยากร พร้อมทั้งทดสอบความเข้าใจข้อกำหนด ISO 14001:2015...
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.315

Posted on21 Sep 2017
“DECOUPAGE” (แฮนด์เมด งานศิลปะประดิษฐ์ จากลวดลายกระดาษ) เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดกิจกรรม “DECOUPAGE” (แฮนด์เมด งานศิลปะประดิษฐ์ จากลวดลายกระดาษ) ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ภายใต้แผนงานโครงการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมี ดร.วิลาสินี ศรีพรหม อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เป็นวิทยากร ซึ่งโครงการดังกล่าวได้จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรในองค์กรได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในบรรยากาศที่เป็นกันเอง...
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.314

Posted on19 Sep 2017
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และ Osaka Prefecture University (OPU) ประเทศญี่ปุ่น ร่วมจัดกิจกรรม “2017 OPU Student Exchange Program to Visit PSU Phuket” เมื่อวันที่ 2 – 11 กันยายน 2560...
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.313

Posted on19 Sep 2017
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เข้าเฝ้าทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยศาสตราจารย์นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส ศตสุข รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษารองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม คณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ผู้ช่วยศาสตราจารย์วศิน...
Read More
1 2 3 40