TE-NEWSLETTER | คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

TE-NEWSLETTER

TE-NEWSLETTER VOL.297

Posted on14 Jun 2017
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ม.อ.ภูเก็ต ร่วมกับ สโมสรโรตารี่ป่าตองบีช จัด “โครงการน้ำดื่มสะอาดเพื่อชาวภูเก็ต” พร้อมมอบทุนการศึกษารวม 235,000 บาท และเครื่องกรองน้ำ 300 เครื่อง           ด้วยคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้จัดทำโครงการวิจัยเพื่อบริหารจัดการน้ำจังหวัดภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ  และสร้างระบบฐานข้อมูลแหล่งน้ำที่เป็นปัจจุบันและมีความน่าเชื่อถือ โดยมีการรายงานสภาพแหล่งน้ำและสถานการณ์น้ำของจังหวัดภูเก็ตและได้ร่วมมือกับหลายภาคส่วนในการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์น้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค   เพื่อให้ท้องถิ่นได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำได้อย่างเพียงพอและมีน้ำที่มีคุณภาพ สามารถบริโภคน้ำที่สะอาดและปลอดภัย ดังนั้นคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต...
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.296

Posted on12 Jun 2017
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมนำนักศึกษาไปเก็บขยะ และร่วมงานวันสิ่งแวดล้อมโลก โดยโครงการวิจัยเพื่อการบริหารจัดการหาดจังหวัดภูเก็ต 5 มิถุนายน 2560 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 1 รหัส 60 ราว 150 คน ร่วมกันลงพื้นที่เก็บขยะเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ณ หาดในหาน ต.ราไวย์...
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.295

Posted on31 May 2017
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสำรวจและทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศด้วยอากาศยานไร้คนขับ (UAV)”  เมื่อวันที่ 24 – 25 พฤษภาคม 2560 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสำรวจและทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศด้วยอากาศยานไร้คนขับ (UAV)” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม คณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม กล่าวเปิดโครงการ พร้อมทั้งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวา แก้วปลัง...
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.294

Posted on29 May 2017
หัวหน้าโครงการ พร้อมคณะทำงานโครงการ “พัฒนาเครือข่ายเส้นทางการท่องเที่ยวอัจฉริยะจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน” (One Andaman) ลงพื้นที่ จ.ตรัง  เมื่อวันที่ 12 – 17 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา ดร.แสงดาว วงค์สาย อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการ “พัฒนาเครือข่ายเส้นทางการท่องเที่ยวอัจฉริยะจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน” (One Andaman) ภายใต้โครงการพัฒนากลุ่มจังหวัดอันดามันเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและก้าวสู่การเป็นครัวโลกมาตรฐานสากล นำทีมคณะทำงาน เข้าร่วมการประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯ และลงพื้นที่เพื่อสร้างความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดฝั่งอันดามันร่วมกับภาคการท่องเที่ยวโดยชุมชนในจังหวัดตรัง...
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.293

Posted on24 May 2017
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) ระหว่างคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมกับบริษัท YuuZoo Corporation Limited และ บริษัท Circle of Champions Private Limited เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3...
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.292

Posted on23 May 2017
โครงการออกแบบ  “Work Shop DIY My Shirt” เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ศูนย์เทคโนโลยีแอนิเมชันและมัลติมีเดีย (Animation & Multimedia Technology Center : AMTEC) คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดโครงการออกแบบ  “Work Shop DIY...
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.291

Posted on18 May 2017
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม สุดเจ๋ง!ชนะเลิศได้เป็นตัวแทนภาคใต้พร้อมเข้าแข่งขันในระดับประเทศ คณะเทคโนลียีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.ณพิชญา เชิญพันธกุล รหัส 5630215001 น.ส.นฏกร จิตตะปาโณ รหัส 5630215023 สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นตัวแทนระดับภาคใต้จากการแข่งขันการประกวดพัฒนา Web Application ด้วยระบบ GISTDA Portal ภายใต้ชื่อทีม Phuket...
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.290

Posted on09 May 2017
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Imaging and field robotics as key technologies for sustainable agriculture” โดย Prof.Dr.Arno Ruckelshausen จาก University of Applied Sciences Osnabrueck, Germany...
Read More
1 2 3 37