TE-NEWSLETTER

TE-NEWSLETTER VOL.315

Posted on21 Sep 2017
“DECOUPAGE” (แฮนด์เมด งานศิลปะประดิษฐ์ จากลวดลายกระดาษ) เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดกิจกรรม “DECOUPAGE” (แฮนด์เมด งานศิลปะประดิษฐ์ จากลวดลายกระดาษ) ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ภายใต้แผนงานโครงการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมี ดร.วิลาสินี ศรีพรหม อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เป็นวิทยากร ซึ่งโครงการดังกล่าวได้จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรในองค์กรได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในบรรยากาศที่เป็นกันเอง...
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.314

Posted on19 Sep 2017
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และ Osaka Prefecture University (OPU) ประเทศญี่ปุ่น ร่วมจัดกิจกรรม “2017 OPU Student Exchange Program to Visit PSU Phuket” เมื่อวันที่ 2 – 11 กันยายน 2560...
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.313

Posted on19 Sep 2017
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เข้าเฝ้าทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยศาสตราจารย์นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส ศตสุข รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษารองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม คณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ผู้ช่วยศาสตราจารย์วศิน...
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.312

Posted on08 Sep 2017
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม หารือเรื่องความร่วมมือทางวิชาการด้านการศึกษาเพื่อรับมือภัยพิบัติกับนักวิชาการจากประเทศมาเลเซีย และประเทศญี่ปุ่น           เมื่อวันที่ 6 เดือนกันยายน 2560 เวลา 11.30 น. ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นำโดย ดร.จันทินี บุญชัย ร่วมหารือเรื่องความร่วมมือทางวิชาการด้านการศึกษาเพื่อรับมือภัยพิบัติ (Disaster Education) กับนักวิชาการจาก Disaster Management Institute...
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.311

Posted on08 Sep 2017
ทีม Startup นักศึกษาสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2 ทีม ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการ STARTUPS IN RESIDENCE : ISLANDER SPACESHIP และคว้ารางวัลทีมละ 1 แสนบาท โครงการ STARTUPS IN RESIDENCE : ISLANDER SPACESHIP เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) NIA...
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.310

Posted on30 Aug 2017
คณะทส.เร่งผลักดันงานวิจัยและผลงานประดิษฐ์คิดค้นเข้าสู่กระบวนการพาณิชย์ ภายใต้โครงการอบรม หัวข้อ “จัดการอย่างไรให้ผลงานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์” คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต มีแนวทางที่จะผลักดันให้นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและผลงานประดิษฐ์คิดค้นที่มีศักยภาพของคณะ สามารถพัฒนาต่อยอดผลงานไปในเชิงพาณิชย์ได้ จึงได้จัดโครงการอบรมในหัวข้อ “จัดการอย่างไรให้ผลงานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์” ขึ้น ในวันที่ 29 สิงหาคม 2560 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.พันธ์ ทองชุมนุม คณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมกล่าวเปิดโครงการ ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้ พร้อมทั้งทำความเข้าใจด้านเทคนิคและกระบวนการ การทำวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์ได้อย่างถูกต้อง โดยได้รับเกียรติจากคุณณัฏฐ์ เศวตพีพงศ์...
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.309

Posted on24 Aug 2017
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ม.อ.ภูเก็ต เปิดบ้านต้อนรับคุณครู และนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) จ.ตรัง เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นำโดย ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ต้อนรับคุณครู และนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) จ.ตรัง เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอน และการเข้าศึกษาต่อของคณะคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม...
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.308

Posted on24 Aug 2017
นักวิจัยคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ม.อ.ภูเก็ต ประสบความสำเร็จ ในการผลิตชุดตรวจปริมาณฟอร์มาลินในอาหารภาคสนามราคาประหยัด พร้อมอบรมวิธีการใช้งานให้ผู้ประกอบการ และประชาชนจังหวัดภูเก็ต ด้วยคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ประสบความสำเร็จในการพัฒนาผลงานวิจัยระบบตรวจปริมาณฟอร์มาลินในอาหารภาคสนามราคาประหยัด ( Cost effective system for on-site quantitative analysis of formalin in foods ) จากทีมนักวิจัยประกอบด้วย รองศาสตราจารย์...
Read More