TE-NEWSLETTER | คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม - Part 2

TE-NEWSLETTER

TE-NEWSLETTER VOL.289

Posted on08 May 2017
ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลจากการส่งภาพโปสเตอร์เข้าประกวดในโครงการ3ล้าน3ปีเลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชันภายใต้หัวข้อ “เลิกบุหรี่ เพื่อพ่อ” จัดโดยสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลจากการส่งภาพโปสเตอร์เข้าประกวดในโครงการ3ล้าน3ปีเลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชันภายใต้หัวข้อ “เลิกบุหรี่ เพื่อพ่อ” ซึ่งจัดโดยสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โดยได้รับงบสนับสนุนในการจัดโครงการจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โครงการดังกล่าวกำหนดให้ผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวด ในระหว่างวันที่ 29 มีนาคม ถึง 21 เมษายน 2560 ทั้งนี้มีผู้สนใจส่งผลงงานเข้าประกวดทั้งหมด 4...
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.288

Posted on04 May 2017
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมจัดกิจกรรม“สัมมนาชุมชนเพื่อการจัดการหาดจังหวัดภูเก็ตอย่างยั่งยืน” ด้วยคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ดำเนินโครงการวิจัยเพื่อบริหารจัดการหาดจังหวัดภูเก็ต สอดคล้องตามนโยบายการบริหารจัดการชายหาดของจังหวัดภูเก็ต เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลพื้นที่ชายหาด ตลอดจนสร้างจิตสำนึกให้เกิดความหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ จึงจัดโครงการสัมมนาชุมชนเพื่อการจัดการหาดจังหวัดภูเก็ตอย่างยั่งยืนขึ้น เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชนกลุ่มสมาคมรักษ์หาด กลุ่มเยาวชนรักษ์หาด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต กิจกรรม“สัมมนาชุมชนเพื่อการจัดการหาดจังหวัดภูเก็ตอย่างยั่งยืน” ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ณ ห้องใบเรือ โรงแรม โบ๊ทลากูน...
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.287

Posted on02 May 2017
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณชายหาดและใต้ท้องทะเล ณ เกาะเฮ จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2560 คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณชายหาดและใต้ท้องทะเล ณ เกาะเฮ (ราไวย์) จังหวัดภูเก็ต จัดโดย บริษัท นนทศักดิ์ มารีน จำกัด การเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้มีอาจารย์...
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.286

Posted on01 May 2017
นักศึกษาป.โท นำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบ Poster ระดับบัณฑิตศึกษา และคว้ารางวัลต่าง ๆ มาครอง ในงาน PSU Phuket Research Poster Day 2017 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม  สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม(นานาชาติ) และ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรมการนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบ...
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.285

Posted on01 May 2017
นักศึกษาสาขา ICT คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จัดแสดงและนำเสนอโครงงานภายใต้โครงการ Senior Project Showcase, ICT-CoE 2016 ในงาน PSU PHUKET RESEARCH POSTER DAY 2017 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 13.00 – 17.30 น....
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.284

Posted on27 Apr 2017
นักศึกษาป.โท MSIT ปี 1 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Internet of Things กับการบูรณาการงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับ Thailand 4.0″ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 1 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง...
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.283

Posted on12 Apr 2017
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดกิจกรรม “การแข่งขันค้นหาสุดยอดทีมนักศึกษาในการบริหารทรัพยากรองค์กรด้วย MonsoonSIM (PSU Phuket ERM Challenge – MonsoonSIM)” เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา อาจารย์อยุทธย์ อินทรประดิษฐ์ และอาจารย์เลอลักษณ์ บุญล้ำ จากคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ MonsoonSIM ประเทศไทย...
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.282

Posted on11 Apr 2017
นักศึกษาและอาจารย์ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ม.อ. ภูเก็ต จัดกิจกรรม “เตรียมความพร้อมเยาวชนเพื่อสังคมดิจิทัล” เมื่อวันที่ 8-10 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ เทศบาลเมืองกะทู้ จัดกิจกรรมเตรียมเยาวชนเพื่อสังคมดิจิทัล ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1408 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ให้กับน้อง ๆ นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย 30...
Read More