TE-NEWSLETTER

TE-NEWSLETTER VOL.301

Posted on26 Jul 2017
          โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ระบบตรวจปริมาณฟอร์มาลินในอาหารภาคสนามราคาประหยัด” โดยคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ด้วยคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ประสบความสำเร็จในการพัฒนาผลงานวิจัยระบบตรวจปริมาณฟอร์มาลินในอาหารภาคสนามราคาประหยัด ( Cost effective system for on-site quantitative analysis of formalin in foods ) จากทีมนักวิจัยประกอบด้วย...
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.300

Posted on26 Jul 2017
ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาปริญญาตรี และโท สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ม.อ.ภูเก็ต ที่ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอผลงานวิชาการในที่ประชุมระดับชาติ NCCIT 2017 และ ได้รับรางวัล Best Paper Award นักศึกษาปริญญาตรี และโท สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและตีพิมพ์ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ The 13th National Conference...
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.299

Posted on26 Jul 2017
ตัวแทนสโมสรโรตารี่ป่าตองบีชเข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมรับทุนเข้าศึกษาต่อป.โท สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จำนวน 175,000 บาทต่อปี (ระยะเวลา 2 ปี) คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้รับความอนุเคราะห์จากสโมสรโรตารี่ป่าตองบีช ในการมอบทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม ภายใต้ชื่อ Rotary Club of Patong Beach Scholarship in Environmental...
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.298

Posted on26 Jun 2017
“จิบน้ำชา เสวนางานวิจัย”  (Afternoon Tea and Research Dialogue)  ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 14.00 – 15.30 น. คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดกิจกรรม “จิบน้ำชา เสวนางานวิจัย”  (Afternoon...
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.297

Posted on14 Jun 2017
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ม.อ.ภูเก็ต ร่วมกับ สโมสรโรตารี่ป่าตองบีช จัด “โครงการน้ำดื่มสะอาดเพื่อชาวภูเก็ต” พร้อมมอบทุนการศึกษารวม 235,000 บาท และเครื่องกรองน้ำ 300 เครื่อง           ด้วยคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้จัดทำโครงการวิจัยเพื่อบริหารจัดการน้ำจังหวัดภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ  และสร้างระบบฐานข้อมูลแหล่งน้ำที่เป็นปัจจุบันและมีความน่าเชื่อถือ โดยมีการรายงานสภาพแหล่งน้ำและสถานการณ์น้ำของจังหวัดภูเก็ตและได้ร่วมมือกับหลายภาคส่วนในการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์น้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค   เพื่อให้ท้องถิ่นได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำได้อย่างเพียงพอและมีน้ำที่มีคุณภาพ สามารถบริโภคน้ำที่สะอาดและปลอดภัย ดังนั้นคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต...
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.296

Posted on12 Jun 2017
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมนำนักศึกษาไปเก็บขยะ และร่วมงานวันสิ่งแวดล้อมโลก โดยโครงการวิจัยเพื่อการบริหารจัดการหาดจังหวัดภูเก็ต 5 มิถุนายน 2560 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 1 รหัส 60 ราว 150 คน ร่วมกันลงพื้นที่เก็บขยะเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ณ หาดในหาน ต.ราไวย์...
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.295

Posted on31 May 2017
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสำรวจและทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศด้วยอากาศยานไร้คนขับ (UAV)”  เมื่อวันที่ 24 – 25 พฤษภาคม 2560 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสำรวจและทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศด้วยอากาศยานไร้คนขับ (UAV)” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม คณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม กล่าวเปิดโครงการ พร้อมทั้งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวา แก้วปลัง...
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.294

Posted on29 May 2017
หัวหน้าโครงการ พร้อมคณะทำงานโครงการ “พัฒนาเครือข่ายเส้นทางการท่องเที่ยวอัจฉริยะจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน” (One Andaman) ลงพื้นที่ จ.ตรัง  เมื่อวันที่ 12 – 17 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา ดร.แสงดาว วงค์สาย อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการ “พัฒนาเครือข่ายเส้นทางการท่องเที่ยวอัจฉริยะจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน” (One Andaman) ภายใต้โครงการพัฒนากลุ่มจังหวัดอันดามันเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและก้าวสู่การเป็นครัวโลกมาตรฐานสากล นำทีมคณะทำงาน เข้าร่วมการประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯ และลงพื้นที่เพื่อสร้างความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดฝั่งอันดามันร่วมกับภาคการท่องเที่ยวโดยชุมชนในจังหวัดตรัง...
Read More