TE-NEWSLETTER | คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม - Part 3

TE-NEWSLETTER

TE-NEWSLETTER VOL.292

Posted on23 May 2017
โครงการออกแบบ  “Work Shop DIY My Shirt” เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ศูนย์เทคโนโลยีแอนิเมชันและมัลติมีเดีย (Animation & Multimedia Technology Center : AMTEC) คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดโครงการออกแบบ  “Work Shop DIY...
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.291

Posted on18 May 2017
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม สุดเจ๋ง!ชนะเลิศได้เป็นตัวแทนภาคใต้พร้อมเข้าแข่งขันในระดับประเทศ คณะเทคโนลียีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.ณพิชญา เชิญพันธกุล รหัส 5630215001 น.ส.นฏกร จิตตะปาโณ รหัส 5630215023 สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นตัวแทนระดับภาคใต้จากการแข่งขันการประกวดพัฒนา Web Application ด้วยระบบ GISTDA Portal ภายใต้ชื่อทีม Phuket...
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.290

Posted on09 May 2017
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Imaging and field robotics as key technologies for sustainable agriculture” โดย Prof.Dr.Arno Ruckelshausen จาก University of Applied Sciences Osnabrueck, Germany...
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.289

Posted on08 May 2017
ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลจากการส่งภาพโปสเตอร์เข้าประกวดในโครงการ3ล้าน3ปีเลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชันภายใต้หัวข้อ “เลิกบุหรี่ เพื่อพ่อ” จัดโดยสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลจากการส่งภาพโปสเตอร์เข้าประกวดในโครงการ3ล้าน3ปีเลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชันภายใต้หัวข้อ “เลิกบุหรี่ เพื่อพ่อ” ซึ่งจัดโดยสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โดยได้รับงบสนับสนุนในการจัดโครงการจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โครงการดังกล่าวกำหนดให้ผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวด ในระหว่างวันที่ 29 มีนาคม ถึง 21 เมษายน 2560 ทั้งนี้มีผู้สนใจส่งผลงงานเข้าประกวดทั้งหมด 4...
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.288

Posted on04 May 2017
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมจัดกิจกรรม“สัมมนาชุมชนเพื่อการจัดการหาดจังหวัดภูเก็ตอย่างยั่งยืน” ด้วยคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ดำเนินโครงการวิจัยเพื่อบริหารจัดการหาดจังหวัดภูเก็ต สอดคล้องตามนโยบายการบริหารจัดการชายหาดของจังหวัดภูเก็ต เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลพื้นที่ชายหาด ตลอดจนสร้างจิตสำนึกให้เกิดความหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ จึงจัดโครงการสัมมนาชุมชนเพื่อการจัดการหาดจังหวัดภูเก็ตอย่างยั่งยืนขึ้น เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชนกลุ่มสมาคมรักษ์หาด กลุ่มเยาวชนรักษ์หาด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต กิจกรรม“สัมมนาชุมชนเพื่อการจัดการหาดจังหวัดภูเก็ตอย่างยั่งยืน” ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ณ ห้องใบเรือ โรงแรม โบ๊ทลากูน...
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.287

Posted on02 May 2017
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณชายหาดและใต้ท้องทะเล ณ เกาะเฮ จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2560 คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณชายหาดและใต้ท้องทะเล ณ เกาะเฮ (ราไวย์) จังหวัดภูเก็ต จัดโดย บริษัท นนทศักดิ์ มารีน จำกัด การเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้มีอาจารย์...
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.286

Posted on01 May 2017
นักศึกษาป.โท นำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบ Poster ระดับบัณฑิตศึกษา และคว้ารางวัลต่าง ๆ มาครอง ในงาน PSU Phuket Research Poster Day 2017 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม  สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม(นานาชาติ) และ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรมการนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบ...
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.285

Posted on01 May 2017
นักศึกษาสาขา ICT คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จัดแสดงและนำเสนอโครงงานภายใต้โครงการ Senior Project Showcase, ICT-CoE 2016 ในงาน PSU PHUKET RESEARCH POSTER DAY 2017 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 13.00 – 17.30 น....
Read More